nfcnrt

214 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

Latest article

แบบสำรวจหมายเลข 2 การพัฒนากัญชาทางการแพทย์

คู่มือการเก็บข้อมูลด้วยแบบสำรวจหมายเลข2 -

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครฯจังหวัดต้นแบบพัฒนากัญชาทางการแพทย์

วันนี้ (วันที่ 9 เมายน 2562) สำนักงานภสาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ 2/2562 โดยมีเรื่องเสนอใหม่ คือการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ วันที่ 9 เมษายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการจัดประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2562 มีนายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้มีสมาชิกสภาเกษตรกรเข้าประชุม และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเข้าร่วมด้วย โดยมีนายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช...

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียน การครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา

ตามที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2562 และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ((ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตินั้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม...