nfcnrt

234 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

Latest article

ติดตามเอกสารผู้ต้องการไฟฟ้า ในเขต ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

         วันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามเอกสารผู้ต้องการไฟฟ้า ในเขต ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช      วันนี้ นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เดินทางลงพื้นที่ ตำบลทางพูน...

“ประชุมติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ”

  วันนี้ 11 กรกฎาคม  2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช . พร้อมนายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม ศรีปราชญ์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช     ในวันนี้ นายสุกิต อินรงร์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมประชุม...

ร่วมลงพื้นและสนับสนุนทีมงานดับไฟป่า

  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช . มอบหมายให้นายเศวต อักษรเงิน หหัวหน้าส่วนส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรและนายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร พร้อมกับนายธวัตร์ สมัย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบอาหารและน้ำดื่มจากการบริจาคแก่อาสาสมัครดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง จากการประสานของนายยุทธศักดิ์ ถนนแก้ว ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านของตำบลการะเกด กรณีไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งแล้วลุกลามไปยังหลายอำเภอในเขตลุ่มน้ำ  กรณีที่เกิดเหตุไฟ่าไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จากการประสานของสมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช...