nfcnrt

243 โพสต์ 1 ความคิดเห็น

Latest article

ร่วมโครงการการลดต้นทุนพลังงานในการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ

  เมื่อวานนี้ (19 สิงหาคม 2562) นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ แจ้งใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมโครงการการลดต้นทุนพลังงานในการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรและการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สืบเนื่องจากกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลท่าพญา ได้รับการสนับสนุนโครงการฯ...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562

นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช      ในวันนี้ นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศณีธรรมราช  พร้อมด้วยนายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายวีระพันธ์...

“ประชุมการบริหารโครงการคอกกักแพะและการปฏิบัติ ตามกฏหมายข้อบังคับ”

  นายสุกิต อินรงค์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมาย นายเกรียงศักดิ์ แสงวิรุณทร นักวิชาการเกษตร เข้าประชุมระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ การบริหารโครงการคอกกักแพะและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ณ  ร่อนพิบูลย์  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562         โดยสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการกิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงตลาดแพะภายใต้โครงการอาหารนครปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อแปลงใหญ่แบบครบวงจร โดยมีการประชุมระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ การบริหารโครงการคอกแพะและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ...